tsikko

Iluksentie 5,  37500 LEMPÄÄLÄ

Sähköposti: nuorisoseura@kotiposti.net

0400 749 986  (puhelimeen vastataan varmemmin klo 15 jälkeen)

Puheenjohtaja  Paula-Maija Sahrman                                 

Varapuheenjohtaja Pauliina Eleinen           

Sihteeri Arja Liikanen                             

Talon vuokraus: Jouni Vaitniemi 0400 732 497,  jouni.vaitniemi@kotiposti.net

Teatterilippujen varaus 0400 749 986

Facebook: Arja Liikanen

Kotisivut: Paula-Maija Sahrman


Jäseneksi

Oheisella lomakkeella voit liittyä Lempäälän Nuorisoseuran jäseneksi.
Jäsenmaksu 20 €/vuosi. Ainaisjäsenyys 150€. Jäsenmaksut lähetetään postitse helmi/maaliskuussa.
Seuran jäsenillä on mahdollisuus hankkia "rinkikortti" 10€ (voimassa 2 v), jolla saa rinkiin kuuluvissa teattereissa tuntuvia alennuksia lippujen hinnoista. Ilmoita kohdassa "viesti", jos haluat rinkikortin.

Tervetuloa mukaan monipuoliseen seuratoimintaan!


Lempäälän Nuorisoseura ry

NUORISOSEURAN SÄÄNNÖT

NIMI JA KOTIPAIKKA
1 §
Yhdistyksen nimi on Lempäälän Nuorisoseura ry. Sen kotipaikka on Lempäälän kunta ja se liittyy paikallisyhdistyksenä jäse­neksi Hämeen Nuorisoseurain Liitto ry:een, jota näissä sään­nöissä nimitetään keskusseuraksi ja Hämeen Kalevan Nuoret ry: een, jota näissä säännöissä nimitetään piiriksi sekä Suomen Nuorison Liitto ry:een, jota näissä säännöissä nimitetään lii­toksi.
Yhdistys kuuluu jäsenenä mainitun keskusseuran johtokunnan mää­räämään aluejärjestöön/nuorisoseurapiiriin.
Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura.

TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU
2 §
Seuran tarkoituksena on herättää ja pitää vireillä kansassa ja varsinkin nuorisossa harrastusta itsekasvatukseen sekä määrätietoiseen toimintaan kotiseudun,isänmaan ja ihmiskunnan hyväksi.
3 §
Tarkoituksensa toteuttamiseksi seura
-tekee jäsenistönsä keskuudessa sekä sen ulkopuolella seuran tarkoitusta edistävää
tiedotus- ja valistustyötä,
-järjestää kursseja, kokouksia, luento- ja keskustelutilaisuuk­sia, juhlia, kilpailuja sekä
leiri-,retkeily- ja virkistystoi­mintaa,
-edistää opiskelun, musiikin, näytelmätoiminnan, liikunnan, kotiseututyön, askartelun sekä muuta vastaavaa harras­tusta,
-herättää harrastusta yhteiskunnallisiin kysymyksiin sekä edis­tää erityisesti nuorison kansallista ja kansainvälistä yhteis­toimintaa,
-ohjaa terveiden ja raittiiden elämäntapojen omaksumiseen,
-muodostaa eri harrastusalojen rekisteröimättömiä kerhoja ja varhaisnuoriso
(Kalevan Nuorten) -osastoja,
-harjoittaa julkaisu-, neuvonta- ja muuta samanlaista palve­lutoimintaa sekä
-toimii muillakin vastaavilla tavoilla seuran tarkoitusten toteuttamiseksi.
4 §
Toimintansa tukemiseksi seura voi kantaa jäseniltään jäsenmak­suja, omistaa ja hallita toimintaansa varten kiinteistöjä, ot­taa vastaan testamentteja ja lahjoituksia, harjoittaa ravinto­la-, kahvila-, kioski- ja elokuvatoimintaa, kutakin enintään yhdessä liikepaikassa, harjoittaa kustannustoimintaa ja muisto-esineden myyntiä sekä toimeenpanna arpajaisia ja keräyksiä.
Toimintaansa varten seura hankkii tarvittaessa asianomaisen luvan.

JÄSENET
5 §
Varsinaiset jäsenet
Seuran varsinaisiksi jäseniksi voi johtokunta hyväksyä jokai­sen henkilön, joka sitoutuu noudattamaan seuran sääntöjä. Jä­sen, joka on suorittanut kymmenkertaisen vuosijäsenmaksun ker­tamaksuna, on seuran ainaisjäsen.
Kunniajäseneksi voidaan kevät- ja syyskokouksissa vähintään kolmeneljäsosan äänten enemmistöllä tyhdyn päätöksen mukaan kutsua henkilö, joka toiminnallaan on erityisesti edistänyt seuran tarkoitusta. Esityksen kunniajäseneksi kutsumisesta tekee seuran johtokunta.
Kunniajäsenellä ei ole jäsenmaksua.
Kunniapuheenjohtajaksi seuran kokous voi kutsua seuran toiminnassa erityisesti ansioituneen jäsenensä.
Seuralla voi olla vain yksi kunniapuheenjohtaja kerrallaan.     Kunniapuheenjohta­jalla ei ole jäsenmaksua.
Jäsenmaksut
Jäsenmaksut eri jäsenryhmille määrää seuran syyskokous.
Jäsenen toiminta
Jäsen on velvollinen suorittamaan seuran hänelle uskomat teh­tävät. Jäsenen, joka rikkoo seuran sääntöjä eikä noudata joh­tokunnan varoitusta , voi johtokunta erottaa seurasta. Jäse­nen, jolta ei kahtena perättäisenä vuotena ole saatu jäsenmak­sua, voi johtokunta niin ikään erottaa. Erottamispäätökseen tyytymätön voi vedota seuran kokoukseen.kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa asiasta tiedon saatuaan jättämällä valituksen kirjallisena johtokunnalle.
Seuran jäseneksi hyväksytyn nimi ja tarpeelliset henkilötiedot merkitään jäsenkortistoon ja -kirjaan ja hän on ensimmäisen jäsenmaksun suoritettuaan oikeutettu pääsemään seuran kokouk­siin ja ottamaan osaa keskusteluun ja päätöksiin, paitsi 8, 19 ja 20 §:ssä mainituissa asioissa, joita ratkaisemaan pääsevät ainoastaan vuoden seuran jäsenenä olleet henkilöt.

SEURAN TOIMIELIMET
6 §
Seuran toimielimet ovat päätösvaltaa käyttävä seuran kokous ja lainmukaisena
hallituksena toimiva johtokunta.

SEURAN KOKOUKSET
7 §
Seuran  on pidettävä joka vuosi kaksi varsinaista kokousta, kevätkokous tammi - helmikuussa ja syyskokous marraskuussa.
Ylimääräinen seuran kokous pidetään, milloin seuran kokous tai johtokunta niin päättää taikka vähintään yksi kymmenesosa (1/10) seuran jäsenistä sitä johtokunnalta kirjallisesti erityisesti ilmoitetun asian käsittelyä varten pyytää, jolloin kokous on pidettävä viimeistään kuukauden kuluessa pyynnön esittämisestä
Seuran kokouksista ilmoitetaan jäsenille syyskokouksen päättämällä tavalla joko sanomalehti-ilmoituksella, kirjeitse tai seuran ilmoitustaululle julkipannulla ilmoituksella vähintään viikkoa ennen kokousta. Kokouskutsussa on otettava huomioon yh­distyslain määräykset.
Kokous on päätösvaltainen, jos siitä on sääntöjen määräämällä tavalla ilmoitettu.
Kokouksessa kullakin läsnäolevalla varsinaisella jäsenellä ja kunniajäsenellä on yksi ääni.
Päätökset tehdään yksinkertaisel­la äänten enemmistöllä, mikäli näissä säännöissä ei toisin mää­rätä. Äänten mennessä tasan ratkaisee arpa. Suljettua äänestystapaa käytetään aina johtokunnan jäsenten vaaleissa ja muulloin sitä erikseen vaadittaessa.
Seuran kokouksissa on myös keskusseuran, nuorisoseurapiirin ja liiton edustajalla läsnäolo- ja puheoikeus. Kokous voi päätök­sellään myöntää läsnäolo- ja puheoikeuden muillekin.
8 §Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, pöytäkirjantekijä ja - tarkastajat,
2. todetaan kokouksen osanottajat, laillisuus ja päätösvaltai­suus,
3. vahvistetaan kokouksen työjärjestys,
4. esitetään seuran toimintakertomus,
5. esitetään tilit ja tilintarkastajien lausunto,
6. päätetään tilien hyväksymisestä ja tilinpäätöksen vahvista­misesta, sekä vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille tili- ja vastuuvelvollisille,
7. valitaan edustajat ja varaedustajat Suomen Nuorison Liitto ry:n liittokokoukseen,
8. valitaan edustajat ja varaedustajat keskusseuran ja piirin kokouksiin alkavan vuoden ajaksi,
9. käsitellään aloitteet ja muut johtokunnan esittämät asiat.
Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, pöytäkirjantekijä ja -tarkastajat sekä ääntenlaskijat,
2. todetaan kokouksen osanottajat, laillisuus ja päätösvaltai­suus,
3. vahvistetaan kokouksen työjärjestys,
4. käsitellään johtokunnan esitys seuraavan vuoden toiminta­suunnitelmaksi ja
päätetään siitä,
5. määrätään jäsenmaksut eri jäsenryhmille,
6. esitetään johtokunnan laatima seuraavan vuoden talousarvio ja
päätetään siitä
7. valitaan kaksi tilintarkastajaa sekä näille varamiehet tar­kastamaan seuraavan
vuoden  tilit, talous ja hallinto,
8. valitaan johtokunnan puheenjohtaja seuraavaksi vuodeksi,
9. päätetään johtokunnan jäsenmäärä ja valitaan jäsenet ero­vuoroisten tilalle,
10. valitaan edustajat ja varaedustajat tarvittaessa eri koko­uksiin ja yhteisöihin,
11. nimitetään tarvittavat erityisalojen valio- ja toimikunnat sekä valitaan niihin jäsenet,
12. päätetään seuran kokousten ilmoittamistavasta näiden sään­töjen 7 §:n mukaisesti,
13 käsitellään aloitteet ja muut johtokunnan esittämät asiat.
9 §
Ylimääräisessä kokouksessa käsitellään ne asiat, Jotka kokouskutsussa on mainittu, sekä ne johtokunnan esittämät asiat, jotka kokous päättää ottaa käsiteltäväksi, ottaen kui­tenkin huomioon yhdistyslain ja näiden sääntöjen määräykset.

JOHTOKUNTA
10 §
Seuran hallituksena on johtokunta, johon kuuluu syyskokouk­sessa vuodeksi kerrallaan valittu puheenjohtaja sekä 4-12 kahdeksi vuodeksi kerrallaan valittua jäsentä. Jäsenistä puolet on vuosittain erovuorossa, ensi kerralla arvan ja sitten vuo­ron mukaan. Puheenjohtajan ja johtokunnan jäsenten toimikausi alkaa kokousta seuraavan kalenterivuoden alusta,
Johtokunnan jäsenet tulee valita seuran varsinaisita jäsenistä. Sama henkilö voidaan valita johtokunnan jäseneksi enintään kolmeksi perättäiseksi kaksivuotiskaudeksi.
Varapuheenjohtajan johtokunta valitsee keskuudestaan. Sihtee­ri, taloudenhoitaja ja muut tarvittavat toimihenkilöt voidaan valita myös johtokunnan ulkopuolelta. Johtokunta voi asettaa määräajaksi tai erityisiä tehtäviä varten toimituntia tai va­liokuntia, jotka ovat toiminnastaan tilivelvollisia johtokunnalle.
Johtokunta on päätösvaltainen, jos kokouksesta on kaikille jä­senille ilmoitettu, ja jos puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet jäsenistä on läsnä. Päätökset tehdään yk­sinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan rat­kaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa arpa.
Jos valittu toimihenkilö on estynyt hoitamasta tehtäväänsä, hä­nelle valitaan sijainen töimikauden loppuun.
11 §
Johtokunta huolehtii seuran tarkoituksen toteuttamisesta ja si­tä varten
1. johtaa seuran toimintaa sääntöjen, seuran kokousten päätös­ten sekä keskusseuran ja liiton ohjeiden mukaisesti,
2. hyväksyy jäsenet sekä pitää jäsenluetteloa,
3. kutsuu seuran kokoukset koolle ja valmistelee käsiteltäväk­si tulevat asiat,
4. huolehtii varojen hankinnasta sekä vastaa seuran omaisuuden hoidosta,
5. ohjaa ja valvoo valio- ja toimikuntien sekä kerhojen ia varhaisnuoriso-osastojen toimintaa,
6. pitää yhteyttä kunnallisiin lauta- ja johtokuntiin,
7. huolehtii siitä, että seuran toiminta ulottuu toiminta-alu­een kaikkiin osiin,
8. valmistaa syyskokoukselle ehdotuksen toimintasuunnitelmaksi sekä talousarvioiksi,
9. toimittaa kevätkokoukselle toimintakertomuksen sekä tilit ja tilintarkastajien lausunnon,
10. valitsee seuran edustajat ja varaedustajat tarvittaessa eri kokouksiin ja yhteisöihin seuran päättämällä tavalla,
11. edustaa seuraa sekä
12. suorittaa kaikki ne muut tehtävät, jotka näiden sääntöjen tai yhdistyslain mukaan johtokunnalle kuuluvat tai jotka seuran kokous sille tehtäväksi antaa.

NIMENKIRJOITTAJAT
12 §
Seuran nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri, kaksi aina yhdessä.

LUOTTAMUS- JA TOIMIHENKILÖT
13 §
Puheenjohtaja
1. kutsuu johtokunnan tarvittaessa koolle sekä toimii kokous­ten puheenjohtajana,
2. allekirjoittaa johtokunnan kokousten pöytäkirjat,
3. valvoo, että sääntöjen ja lain velvoittamat tehtävät seuran puolesta hoidetaan,
4. pitää huolta, että seuran kokousten ja johtokunnan päätök­set pannaan täytäntöön sekä seuraa erityisosastojen, toimi­kuntien, valiokuntien ja toimihenkilöiden toimintaa,
5. valvoo, että seuran kirjanpito hoidetaan johtokunnan määräämän järjestelmän mukaisesti ja seuran taloutta sekä seuran omaisuutta hoidetaan huolellisesti ­sekä rahavarat pidetään talletettuina johtokunnan päätösten ja seuran edun mukaisella tavalla,
6. tarkastaa laskut. ja antaa maksumääräykset sekä valvoo juok­sevain asiain hoitoa,
7. työskentelee yhdessä johtokunnan kanssa seuran toiminnan me­nestymiseksi sekä tekee aloitteita ja ehdotuksia toiminnassa ilmenneiden epäkohtien poistamiseksi.
Puheenjohtajan ollessa estyneenä huolehtii varapuheenjohtaja hä­nen tehtävistään.
14 §
Sihteeri
1. valmistelee yhteistoiminnassa puheenjohtajan kanssa johtokun­nan ja seuran kokouksissa esille tulevat asiat,
2. laatii kokousten pöytäkirjat ja muut asiakirjat, kirjeet ja tiedonannot, allekirjoittaa ne yhdessä puheenjohtajan kanssa sekä hoitaa seuran kirjeenvaihdon,
3. laatii johtokunnalle ehdotuksen seuran toimintakertomuksek­si sekä samoin yhdessä puheenjohtajan ja taloudenhoitajan kanssa ehdotuksen seuraavan vuoden toimintasuunnitelmaksi esitettäväksi seuran syyskokouksessa.
4. tekee määräaikaisilmoitukset sekä laatii tilastot keskusseuralle, piirille ja liitolle,
5. vastaa seuran verotusasioiden, arkiston ja käsikirjaston hoidosta sekä toimintapäiväkirjan pitämisestä,
6. huolehtii jäsentietojen keräämisestä ja jäsenkortiston yl­läpidosta,
7. pitää luetteloa yhteisöjen Ja henkilöiden merkkipäivistä.
Sihteerin tehtävät voidaan antaa johtokunnan vahvistamaa työn­jakoa noudattaen useammalle henkilölle.
15 §
Taloudenhoitaja
1. hoitaa seuran kirjanpidon,
2. vastaanottaa ja tallentaa seuran rahavarat, joista hän on johtokunnalle laillisessa vastuussa,
3. suorittaa puheenjohtajan hyväksymät laskut.,
4. huolehtii jäsenmaksujen ja seuran saatavien perimisestä,
5. laatii seuran tilit ja valmistaa vuositilinpäätöksen sekä jättää ne tulo- ja menotositteineen johtokunnalle ja tilintarkastajille toimitettavaksi.
6. valmistaa yhdessä puheenjohtajan ja sihteerin kanssa johtokunnalle talousarvioesityksen syyskokoukselle esitettäväksi,
7. huolehtii varojen hankkimisesta koskevien suunnitelmien to­teuttamisesta sekä
hoitaa seuran muuta omaisuutta ja pitää yksityiskohtaista luetteloa seuran kalustosta.

ERINÄISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ
16 §
Seuran toiminta - ja tilivuosi on kalenterivuosi. Tilit ja seuran hallintoa koskevat asiakirjat on jätettävä vähintään kymmenen (10) päivää ennen kevätkokousta tilintarkastajille, joiden on palautettava ne viikon kuluessa.
17 §
Keskusseuran kokouksiin seura on oikeutettu lähettämään edustajia siten kuin keskusseuran säännöissä on määrätty.
Suomen Nuorison Liitto Ry:n liittokokoukseen ja nuorisoseu­rajärjestön nuorisoseurakokoukseen seura saa. Lähettää edustajia siten kuin liiton säännöissä on määrätty.

SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA SEURAN PURKAMINEN
18 §
Nämä säännöt voidaan muuttaa seuran kevät- tai syyskokouk­sessa, jos siitä on kokouskutsussa mainittu ja jos vähintään kolme neljäsosaa (3/4) äänestykseen osallistuneista muutos­ehdotuksen hyväksyy ja seuraava varsinainen tai sitä varten ilmoitettu seuran kokous vähintään samanlaisella äänten enemmistöllä päätöksen vahvistaa. Kokousten väliaika tu­lee olla vähintään viikko. Muutosehdotukset perusteluineen on esitettävä kirjallisesti seuran johtokunnalle vähintään kuukautta ennen seuran kokousta. Sääntöjen muutokseen on saatava keskusseuran johtokunnan hyväksyminen.

Tietosuojaseloste
Rekisterin pitäjät sekä rekisteriasioista vastaavat: Harri Toivola ja Paula-Maija Sahrman      nuorisoseura@kotiposti.net
Rekisterin käyttötarkoitus ja keräämisen peruste: Seuran jäsenmaksujen lähettäminen, tiedottaminen
Rekisterin tietosisältö: Etu- ja sukunimi, syntymäaika (seuran jäsenet), postiosoite, sähköpostiosoite
Tietojen säilytysaika: Toistaiseksi, ellei toisin ilmoiteta (ks. selosteen loppu)
Säännönmukaiset tietolähteet: Jäsenten oma ilmoitus, yleiset tiedonhakusivustot
Tietojen luovuttaminen: Tiedot ainoastaan seuran käytössä, niitä ei luovuteta eteenpäin
Evästeiden käyttö: Ei evästeitä
Rekisterin suojaus: Rekisterin pitäjillä tiedot salasanojen takana
*** Lempäälän Nuorisoseuran yhteystiedoista voi poistua ilmoittamalla siitä     nuorisoseura@kotiposti.net